Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas - tai Civilinės saugos įstatymo poįstatyminis teisinis aktas, kuris nustato materialinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo galimybes ir tvarką gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai ūkio subjekte. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas yra reikalingas padėti ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovui ir organizuoti ir koordinuoti įvykių likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, padidinti įstaigos vadovaujančiųjų darbuotojų parengtį, pagerinti jų reagavimą į ekstremaliąsias situacijas įstaigoje. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas rengiamas tik atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus privalo parengti ūkio subjektai , kurie atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1-37 "Kriterijai ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą"reikalavimus. Tai ūkio subjektai, kurių vykdoma veikla ar veiklos pobūdis esant nepalankioms aplinkybėms gali sukelti pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ar padaryti kitą žalą, dėl kurių galėtų susidaryti ekstremalioji situacija arba kuriuose pagal vykdomos veiklos pobūdį nuolatos ar laikinai būna žmonių.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas ruošiamas vadovaujantis keliomis dešimtimis norminių civilinės saugos teisės aktų.TaiPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 "Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo" ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 "Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" ir kiti.

Paruošti šį dokumentą yra tik pusė darbo. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas turi būti suderintas su atitinkamomis valstybės institucijomis.

Mes galime paruošti Jūsų ūkio subjekto ekstremaliųjų situacijų valdymo planą arba apmokyti Jūsų subjekto darbuotoją (seminarai) kaip paruošti ESVP


LiveZilla Live Chat Software